Information

Adresse: Lindevej 25, 4140 Borup

Telefon: 24949320

Email: piaracekatten@gmail.com

Om os / About us

Ansvarlig opdrætter

Types of breeders

Ved køb af killing


Om os / About us

Henrik: Som til daglig er Operatør koordinator. Sås før i tiden, som steward på udstillingerne, men har i den sidste tid valgt at takke nej til steward jobbet, da Henrik og gerne vil nyde at være udstiller. Henrik har bla. været Næstformand i Norsk Skovkattering bestyrelse i nogle år. Er trådt ud af bestyrelsen, men giver gerne en hjælpende hånd når det behøves.

Pia: Går hjemme til daglig (førtidspensionist med diagnosen fibromyalgi). Efter 7-8 år på posten som redaktør for bladet ”Huldrekatten”, Norsk Skovkatterings medlemsblad, har Pia valgt at takke af. Efter nogle år på næstformandsposten, er det blevet til formandsposten for Norsk Skovkattering i 2011, samt bestyrelsesmedlem i hovedklubben RACEKATTEN.

Stine: er færdig med uddannelsen som konditor. Og er flyttet hjemmefra, men er så sød at forkæle os, samt familie og venner med lidt sødt til ganen ;o)

Ricki: elsker sin computer, og bruger mange timer foran den hver dag. Han gider ikke tage med på udstilling mere, men elsker at sove sammen med kattene, især Hamlet er hans favorit. Men Hamlet må i øjeblikket vige pladsen for Maria ;-)
Ydermere består familien af 11 dejlige Norske Skovkatte.

Vi fik vores første skovkat i 1996, og 3 mdr. efter købte vi endnu en, det var starten til at Toonscat blev til. Nu var det bare sådan at vi havde købt 2 hankatte, hvoraf Simba allerede i en alder af 7 mdr. begyndte at strinte, så han måtte kasteres. Så vi lånte Bounty ud, og fulgte alle hunkattenes fødsler, men det var ikke helt det samme som at have sine egne killinger, selvom det var hyggeligt at komme at besøge de andres.

Vi håber at I vil læse og nyde vores dejlige katte på de andre sider.

Ansvarlig opdrætter


Der er forskellige slags opdrættere og forskellige måder at holde kat på. Her kan du finde nogle gode råd om hvad man skal være på vagt overfor, når man skal købe en killing.

Ansvarlige opdrættere

Det eneste sted at købe en racekilling er hos en ansvarlig opdrætter som:

- kender sin race og arbejder på at forbedre sine linier.
- undersøger sine dyr for racens kendte arvelige problemer, og som holder øje med deres veterinære og avlsmæssige tilstand.
- fortæller både gode og dårlige sider ved racen.
- giver sine dyr de bedst mulige vilkår.
- lader dig se alle sine dyr, hvordan de bor, og hvordan de behandles.
- ikke bare er ude på at tjene penge på killingerne, men først og fremmest koncentrerer sig om at finde gode hjem til dem.
- tilbyder en skriftlig hedbredsattest med hver killing.
-aldrig tillader en killing at flytte hjemmefra før den er mindst tolv uger og samtidig leverer stamtavle og
  vaccinationsattester imod kattesyge og katteinfluenza.
- altid tilbyder hjælp og råd til sine killingekøbere.
- altid tilbyder hjælp med genhusning af en kat, der skal flytte, uanset hvad årsagen måtte være.
- er medlem af en anerkendt stambogsførende klub, i Danmark klubber under Felis Danica.

Uansvarlige opdrættere (killingefabrikker)


- kender ikke - eller er ligeglade med - racens standard,
  og de er heller ikke interesserede i at beskytte racen eller forbedre deres linier.
- tilbyder som oftest afkom efter deres egne kælekatte, som de bruger til avl, blot fordi de har en stamtavle.
- ofrer ikke megen omtanke på killingernes helbred, genetiske kvalitet eller temperament.
- undersøger ikke deres katte eller holder styr på de killinger, de har solgt.
- er overbevist om, at deres race er den rigtige til enhver.
- kontrollerer sjældent for kendte arvelige problemer.
- opdrætter for pengenes skyld.
- lader dig få killingen så tidligt du vil.

Uansvarlige opdrættere ser du ofte annoncere i den lokale avis. Naturligvis kan du også her finde ansvarlige opdrættere, så ring og stil spørgsmål. Lad dig ikke narre af 'godkendte stamtavler' eller 'præmierede forældre' og lignende. Der er masser af hjemmelavede 'godkendte' stamtavler idag, hvor de fleste har adgang til en computer, og der er masser af 'præmierede' forældre, som måske klarer sig på udstillinger, men er ubrugelige i avl. Gør dit hjemmearbejde!!
I Danmark (og det meste af Europa) bør du kun accepetere en FIFé stamtavle.

Lad dig ikke friste af 'opdrættere', som tilbyder dig en racekat uden stamtavle med rabat. En FIFé stamtavle koster mindre end en vaccination, og ønsker du en bestemt race, er stamtavlen den eneste dokumentation for kattens oprindelse. Pas også på 'opdrættere', som tilbyder dig killinger yngre end tolv uger, eller killinger som ikke er vaccinerede mod kattesyge og katteinfluenza.

Skrevet af Henning Vigold og Birgit Hartoft "Alfheim"


Types of breeders

There are different types of breeders, different ways of keeping cats. Below you will find some general advice on what to look out for when buying a kitten.

Reputable breeders

The ONLY place to get a pedigree kitten is from a reputable breeder, who:

- Knows details about his/her chosen breed, and breed to improve his/her line.
- Screens for genetic diseases known to affect that breed, maintains veterinary and breeding records.
- Will make sure to tell you the bad points as well as the good points about that breed.
- Provides quality care for his/her own animals.
- Will allow you to see all his/her animals, how they live, and how they are cared for.
- Is not out to make money from his/her cats/kittens; his/her first priority is to find the best homes!
- Offers a written health certificate with each kitten.
- Never allows a kitten to move until it is at least 12 weeks old,
  and supplies a certified pedigree and a vaccination certificate for inoculations against panleukopenia and cat flu.
- Is always available to offer help and advice to his/her new kitten owners.
- Will always help re-homing a cat which has to move, no matter what the reason.
- Always belongs to a recognized breed club, which issues certified pedigrees (in Denmark clubs associated to the Felis Danica).

Irresponsible breeders (kitten mills)

- Many of these breeders do not know or care very much about the breed standard,
 nor are they interested in protecting the breed or improving their own line.
- Kittens from this type of breeder are usually the result of breeding their own pet quality cats just because they have a pedigree.
- Little thought is given to the kitten's health, genetic makeup or temperament.
- They usually do not screen their cats or keep track of the kittens they have sold.
- Are convinced that their chosen breed is right for everybody.
- Usually do not check for genetic diseases known to their breed.
- Usually breed for the money.
- Will let their kittens go as early as you like.Irresponsible breeders (kitten mills) you will often see advertising in your local newspaper. Some reputable breeders also use the newspaper, so call and ask some questions to check. Do not be fooled by mention of 'certified pedigree' or 'champion ancestors' etc. There are plenty of home-made 'certified' pedigrees these days, when most people have access to computers, and there are plenty of 'champion' parents who may be excellent show cats but are terrible for breeding. Do your homework!! And in Denmark and most of Europe do NOT accept any other kind of certified pedigree than one with a FIFé certification.

Do not let yourself be tempted by 'breeders' who offer pedigree cats without pedigrees at a discount. A FIFé certified pedigree costs less than a vaccination. If you want a cat of a particular breed, the pedigree is the only way to document its origin. You should also be on your guard against 'breeders' who are willing to sell kittens which are less than 12 weeks old, and kittens which have not been inoculated against panelukopenia and cat flu.

Ved køb af killing

Kommer snart